ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Art. 1 - Klachten betreffende de levering of de goederen moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik der goederen.

Art. 2 - Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Art. 3 - Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 15% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

Art. 4 - Alle verschuldigde bedragen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Sleidinge.

Art. 5 - In geval van niet-betaling voor de vervaldag is er vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en dus zonder dat er een voorafgaandelijke ingebrekestelling is vereist, een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd.

Art. 6 - In geval van niet-betaling binnen de vervaldag is er vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en dus zonder dat er een voorafgaandelijke ingebrekestelling is vereist, een schadevergoeding verschuldigd van 15% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 80 euro en een maximum van 7.500 euro.

Art. 7 - In geval van niet-tijdig betalen van een factuur worden alle andere facturen ineens opeisbaar zonder dat er hiervoor nog enige verwittiging of ingebrekestelling is vereist.

Art. 8 - Elke betwisting zal uitsluitend en op basis van het Belgisch recht door de Vrederechter van het Derde Kanton te Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel te Gent worden beslecht en die territoriale bevoegdheidsregeling geldt ook in het geval van een procedure kortgeding.

Art. 9 - Eigendomsvoorbehoud: er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de koper overgaan vanaf het sluiten van de verkoop, maar dat zij uitsluitend de eigendom blijven van Marc Van Wiemeersch bv zolang de koper de verschuldigde bedragen, inclusief de intresten, schadevergoeding en bijkomende kosten, niet heeft voldaan. Het is aan de koper verboden de goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken zolang de verkoopprijs, intresten, schadevergoeding en bijkomende kosten, niet volledig zijn betaald. Worden de goederen door de koper toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen. Door dit eigendomsvoorbehoud heeft Marc Van Wiemeersch bv het recht om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghaling, waaronder vervoer, ten laste van de koper vallen. De betaalde voorschotten blijven aan Marc Van Wiemeersch bv verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Art. 10 - Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Marc Van Wiemeersch bv, zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling en/of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt Marc Van Wiemeersch bv zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles laat het recht van Marc Van Wiemeersch bv op schadevergoedingen en intresten onverlet.

Art. 11 - Het Belgisch recht is integraal van toepassing op de transacties tussen Marc Van Wiemeersch bv en de koper.

Art. 12 - Uw persoonsgegevens worden door Marc Van Wiemeersch bv, Eeksken 5 – 9940 Sleidinge verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@vanwiemeersch.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.vanwiemeersch.be.

Laden
Laden